S&T Motiv、米国オハイオ州に新工場建設へ

[ 米国 ]
S&T Motivの子会社で米国持株会社のS&T Motiv America Co.は2014年4月、100%出資により子会社S&T Automotiv ...