BosalとGAZ Group、ロシアに合弁会社設立

[ ロシア ]
BosalとGAZ Groupは、GAZ Groupのロシア・Nizhny Novgorod拠点(Gorky自動車工場)において、合弁工場が量産 ...