BosalとGAZ Group、ロシアに合弁会社設立  [ ロシア ]

BosalとGAZ Groupは、GAZ Groupのロシア・Nizhny Novgorod拠点(Gorky自動車工場)において、合弁工場が量産を開始したと発表。投資額は160百万ルーブル(約4百万ユーロ)。エキゾーストパイプ、マフラー、触媒コンバーターなど、年間30万ユニット超のエミッション...
<2012年06月27日(水)>