Thailand BoI backs THB 19 billion Toyota hybrid scheme  [ Thailand ]