FAW Jiefang begins construction of Aowei 16L engine plant in Jiangsu Province  [ China ]