Dekra to takeover Movon test laboratories in South Korea  [ Korea ] [ Germany ]