Guizhou Guihang’s Yonghong Radiator supplying radiators to Chongqing Jialing Chuanjiang Auto Construction  [ China ]

On January 21, 2014, Yonghong Radiator Company, a subsidiary of Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd., announced that it has started supplying two types of radiators to Chongqing Jialing Chuanjiang Auto Construction Co., Ltd., Weichai Power’s subsidiary. (From a press release on January 27, 2014)
<Jan 27, 2014>