image PI Electronics (H.K.) Ltd.
[柏怡电子股份有限公司]

国家

中国

地址

8F.,Houtex Industrial Building,16 Hung To Road,Kwun Tong,Hong Kong,China(中国香港观塘鸿图道16号志成工业大厦)

TEL: +852-*********

FAX: +852-*********

网址

http:*****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
蓄电池充电器
汽车导航系统配件
音响配件
开关
变压器
模拟数字转**
电子/电器**
动力控制系********************
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

AC/DC*** , AC电源供** , 逆变器 , 液晶体显示* , 开关电源 , 背光逆变器

其他产品(英)

AC/DC ******** , AC Po*** ******** , Inver**** , LCD M******* , Switc**** ***** ****** , Backl**** ********

No:N00000000016092