image Fawer Hanon Automotive Thermal System (Changchun) Co., Ltd. Qingdao Branch
[富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司青岛分公司]

国家

中国

地址

No.107, Dazhong 1st Road, Jimo, Qingdao, Shandong, China (中国山东省青岛市即墨市大众一路107号)

TEL:

FAX:

成立

2017年**

网址

http:*******************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
散热器
空调配件
冲压
焊接
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000016766