Sang Yang Motors (Vietnam) Co. (SMV), Thong Nhat, Dong Nai Plant image [越南]

台湾・三阳工业 越南工厂、原:Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd. (VMEP)

位置・概况

所在地

工厂:Ho Nai Industrial Park, Ho nai and Bac son villages, Thong Nhat district, Dong Nai 公司:Tam Hiep Ward, Bien Hoa, Dong Nai

电话

+84-2*********

传真

+84-2*********

网址

http:*****************
http:*********************************************************

资本关系

Gold *** ******** ***** ***************** ****
*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。

生产车型・产品

**** ********* ****** *** *** *** *******

产能 (年)

***********

补充

・1992*************************** ***********************