Co Loa Mechanical Company, Donganh Town, Hanoi Plant image [越南]

VEAM, Mekong Auto 合作

位置・概况

所在地

34th Group Dong Anh Town, Hanoi city

电话

+84-4****************

传真

+84-4********

资本关系

Vietn** ****** *** ************ ********* ***** ******* ****** **** ***** **
*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。

生产车型・产品

****

补充

・1980**** ********* **** *********** *****